Scallion: Ramrod (Allium wakegi)

Scallion: Ramrod (Allium wakegi)

A Lisbon type that bulbs, excellent flavour, great as a salad onion.